Co to jest decyzja ZRID?

ZRID jest to skrót od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., Nr 2031, z późn. zm.), zwanej również „Specustawą drogową”.

Decyzja ZRID stanowi zakończenie planowania budowy drogi. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji traci prawo własności, a nieruchomość objęta decyzją przechodzi na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządową. Ponadto, wydanie decyzji skutkuje podziałem i scaleniem nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora i udzieleniem pozwolenia na budowę drogi.

Należy jednak zaznaczyć, iż od decyzji ZRID przysługuje odwołanie, a wyżej wskazane skutki występują dopiero, kiedy zaskarżona decyzja zostanie utrzymana w mocy przez organ odwoławczy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Na podstawie wniosku złożonego przez zarządcę drogi, istnieje również możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Taka praktyka stała się przyjętą normą i skutkuje możliwością rozpoczęcia prac zarządcy jeszcze przed tym, nim decyzja stanie się ostateczna. Dla właściciela nieruchomości oznacza to, że nawet w dniu wydania decyzji ZRID, wykonawca będzie mógł rozpocząć realizację prac, a każde uniemożliwienie działań może stanowić podstawę do zastosowania środków przymusu.

Prawo do odwołania od decyzji ZRID przysługuje każdej ze stron postępowania, z zachowaniem terminu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla w stosunku do organu, który wydał decyzje. Jeżeli wydana została przez starostę – odwołanie należy złożyć do wojewody, a kiedy decyzję wydał wojewoda – do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Po wniesieniu odwołania, decyzja zostanie uchylona bądź zmieniona jedynie w przypadku, kiedy organ odwoławczy uzna ją za niezgodną z przepisami prawa, a treść odwołania będzie zawierała istotne przesłanki do jej zmiany.