Umowa B2B – wady i zalety

Świadczenie usług na podstawie umów B2B jest obecnie powszechne, zwłaszcza w eksperckich zawodach. Czym różni się wykonywanie zleceń w ramach samozatrudnienia od pracy na etacie? Przeczytaj nasz artykuł, a poznasz wady i zalety umów B2B.

Umowa B2B – zalety

Kontrakty B2B cieszą się popularnością zwłaszcza wśród specjalistów. Do najważniejszych zalet umowy tego rodzaju, w odniesieniu do umowy o pracę, należą:

• Wyższe wynagrodzenie „na rękę”: oskładkowanie wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę jest wyższe niż w przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, kontraktu B2B). Dodatkowo samozatrudniony przedsiębiorca ma możliwość różnych odliczeń podatkowych, sam może wybrać formę opodatkowania (skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy), a jeżeli dopiero zaczyna działalność, to opłaca na preferencyjnych warunkach składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dlatego przy identycznych kosztach, jakie musi ponieść pracodawca, osoba na etacie dostanie mniejszą kwotę netto od osoby na B2B.

• Nienormowany czas pracy – wykonujący zlecenie sam decyduje, kiedy wykonuje zlecone zadanie i pracodawca nie może go przymuszać do obecności w biurze w ściśle określonych godzinach.

• Brak konieczności wykonywania pracy w określonym miejscu – wśród kontraktowców B2B popularna jest praca zdalna. Jednocześnie pracodawca nie ma obowiązku zapewniania zleceniobiorcy stanowiska pracy.

• Możliwość łatwego zwiększenia dochodów – wielu samozatrudnionych świadczy jednocześnie usługi dla różnych pracodawców. Brak konieczności spędzania 8 godzin w biurze jest cenione zwłaszcza przez specjalistów cieszących się ponadprzeciętną wydajnością pracy.

• Możliwość zlecenia usług podwykonawcom, którzy za odpowiednio niższą kwotę stworzą dany projekt lub zajmą się powierzonymi zadaniami.

• Brak konieczności dopasowywania się do reguł panujących w zakładzie pracy typu obowiązujący dress code, przerwa na obiad o określonej godzinie, respektowania różnych zasad korporacyjnych itp.

Umowa B2B – wady

Wykonywanie pracy na zasadach B2B ma także wady. Wśród najważniejszych z nich można wymienić np.:

• Brak praw pracowniczych – wykonując zlecenie na kontrakcie B2B, nie ma się ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego. Nie obowiązują również przepisy dotyczące ochrony stanowiska pracy, okresu wypowiedzenia, wypłaty odprawy w przypadku zwolnienia itp.

• W przypadku braku zleceń osoba na samozatrudnieniu może mieć problemy z płynnością finansową.

• Konieczność samodzielnego odprowadzania składek oraz prowadzenia księgowości (jeżeli nie zatrudnia się księgowego), a także pilnowania terminów oraz dopełniania innych formalności.

• Brak benefitów pracowniczych – z reguły pracującym w innej formie niż na umowie o pracę nie przysługują bony świąteczne, premie roczne itp.

• Niska emerytura pomimo wysokich zarobków – w przypadku płacenia minimalnych składek.

• Prawo do zasiłku chorobowego uzyskuje się dopiero po 90 dniach opłacania składek. Są one dobrowolne, więc w razie ich nieopłacania osoba nie otrzyma żadnych pieniędzy.

Zalety i wady umowy B2B – podsumowanie

Umowy B2B są cenione głównie ze względu na elastyczność, a także dlatego, że w porównaniu do umowy o pracę generują po stronie zleceniodawcy niższe koszty brutto, zapewniając jednocześnie wyższe koszty netto zleceniobiorcy. Jednocześnie kontrakt B2B powinien zostać skonstruowany tak, aby nie naruszać prawa.

Jeżeli bowiem okaże się, że umowa spełnia warunki świadczące o zaistnieniu stosunku pracy, to pracodawcy grożą z tego tytułu kary. Zgodnie bowiem z treścią art. 281 § 1 kp, kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W umowie nie powinny zatem znajdować się zapisy odnośnie czasu oraz miejsca wykonywania pracy, a także nadzoru i kontroli. Pracowniczego podporządkowania nie można przy tym utożsamiać z permanentnym nadzorem (obserwacją) przełożonego nad sposobem, czy też właściwym tempem wykonywanych czynności pracowniczych, gdyż wystarczy wskazanie zadania i zakreślenie terminu jego wykonania, a następnie kontrola jakości i terminowości wykonanej pracy.

Istotne natomiast jest to, że pracownik nie ma samodzielności w określaniu bieżących zadań, ponieważ to należy do sfery pracodawcy organizującego proces pracy (por. Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2021 r. sygn. akt IV U 72/21)

Zawierając umowę B2B, kluczowe jest natomiast określenie przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, a także terminu i okoliczności rozwiązania kontraktu (lub przedłużenia). Warto też zwrócić uwagę na zapisy dodatkowe, które mogą dotyczyć np. poufności, zakazu konkurencji, a także określać kary za zerwanie umowy.

W umowie można zawrzeć zapisy odnośnie premii, możliwości wzięcia dni wolnych od pracy i ich liczby do wykorzystania w okresie obowiązywania kontraktu. Kontrakty muszą być też dostosowane do wymogów poszczególnych branż, np. w przypadku twórców aplikacji pracujących metodą waterfall (produkt pojawia się na końcu procesu) powinny precyzować terminy odbioru poszczególnych etapów projektu.

Skonstruowanie umowy B2B, tak aby nie naruszała prawa, a jednocześnie spełniała oczekiwania stron, nie zawsze będzie łatwe. Dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który pomoże zawrzeć w niej kluczowe zapisy, a także dopilnuje, aby pozostawała w zgodzie z obowiązującymi przepisami.