Odwołanie od decyzji ZRID

Podstawą do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Jako strona, mają jednak Państwo możliwość wniesienia odwołania od tej decyzji. Jak wygląda taka procedura, opisujemy poniżej.

Wydający decyzję ZRID, organ określa w niej nie tylko nieruchomość i działki, które mają być przeznaczone pod budowę drogi publicznej, ale również termin wydania nieruchomości. Następnie, decyzja stając się ostateczna, przenosi własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Od wydanej decyzji istnieje jednak prawo odwołania się, czego skutkiem jest przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi odwoławczemu. W przypadku, kiedy decyzja ZRID została wydana przez starostę, organem odwoławczym będzie wojewoda. Jeżeli natomiast organem, który wydał decyzję był wojewoda, odwołanie należy złożyć do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji ZRID. Zgodnie jednak z postanowieniami uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 27 lutego 2017 r. (sygn. akt II OPS 2/16) jeżeli dotychczasowy właściciel nieruchomości nie otrzymał zawiadomienia bezpośrednio, obowiązującym jest termin wydania publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji ZRID. W praktyce oznacza to, że po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia informacji o wydanej decyzji, właściciel wywłaszczanej nieruchomości ma kolejne 14 dni na złożenia odwołania do właściwego organu.

Istnieje również możliwość, iż na wydaną decyzję ZRID zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku inwestor może od razu przystąpić do budowy drogi, bez czekania, aż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Odwołanie od takiej decyzji nie spowoduje, że wykonawca zaprzestanie działań na wywłaszczonej nieruchomości.

Mając na względzie fakt, iż wszelkie inwestycje drogowe są dokładnie zaplanowane, ciężko jest wskazać jakiekolwiek uchybienia, jednak stałe monitorowanie postępowania daje możliwość zakwestionowania decyzji ZRID. Jeżeli zdecydują się Państwo na odwołanie od decyzji, należy pamiętać, iż powinno być ono zasadne, gdyż w innym przypadku może jedynie opóźnić czas prowadzonego postępowania, a co za tym idzie – wypłatę należnego odszkodowania.