Odszkodowanie za wywłaszczenie

Skutkiem wydania decyzji ZRID jest zajęcie nieruchomości i rozpoczęcie robót budowlanych. Osobom, które na podstawie ww. decyzji zostały zmuszone do opuszczenia swoich nieruchomości, przysługuje odszkodowanie za utracone mienie.

Wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość ustalana jest w postępowaniu administracyjnym, którego zakończeniem jest wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Zgodnie z postanowieniami „specustawy drogowej” odszkodowanie zostaje ustalane:

    • w przypadku niewniesienia odwołania od decyzji ZRID, w terminie 30 dni od dnia, w którym sama decyzja ZRID stała się ostateczna;
    • jeśli decyzja ZRID miała nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ww. rygoru.

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, według wartości wywłaszczonej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID.

Odszkodowanie za nieruchomość może zostać jednak podwyższone o 5% jego wartości, w przypadku wydania nieruchomości w ciągu 30 dni od dnia:

    • doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID;
    • doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności;

Jeżeli natomiast na nieruchomości objętej decyzją ZRID znajduje się budynek mieszkalny lub budynek, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, odszkodowanie może zostać powiększone o kwotę 10 000 zł.

Co do zasady, wypłata odszkodowania w przypadku wywłaszczenia nieruchomości powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu uznania decyzji o przyznaniu odszkodowania za ostateczną.

Jeżeli nie są jednak Państwo zadowoleni z wysokości przyznania odszkodowania, istnieje możliwość odwołania się od decyzji bądź przedłożenia kolejnego operatu szacunkowego, sporządzonego na Państwa zlecenie.