Odwołanie od decyzji ZRID

Odwołanie od decyzji ZRID

Podstawą do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Jako strona, mają jednak Państwo możliwość wniesienia odwołania od tej decyzji. Jak wygląda taka procedura, opisujemy poniżej.  Wydający decyzję ZRID, organ określa w niej nie tylko nieruchomość i działki, które mają być przeznaczone pod…

Komu przysługuje odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod budowę drogi?

Komu przysługuje odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod budowę drogi?

Odszkodowanie za wywłaszczenie uregulowane jest w dwóch aktach prawnych – Konstytucji RP oraz w specustawie drogowej, która dokładnie określa podmioty, którym przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z tą drugą, takie prawo przysługuje: dotychczasowym właścicielom nieruchomości; użytkownikom wieczystym nieruchomości; osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.  Odnosząc się do punktu trzeciego, należy zwrócić uwagę, iż ustawa określa…

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Skutkiem wydania decyzji ZRID jest zajęcie nieruchomości i rozpoczęcie robót budowlanych. Osobom, które na podstawie ww. decyzji zostały zmuszone do opuszczenia swoich nieruchomości, przysługuje odszkodowanie za utracone mienie.  Wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość ustalana jest w postępowaniu administracyjnym, którego zakończeniem jest wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania. Zgodnie z postanowieniami „specustawy drogowej” odszkodowanie zostaje ustalane: w…

Co to jest decyzja ZRID?

Co to jest decyzja ZRID?

ZRID jest to skrót od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podstawę prawną stanowi  ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., Nr 2031, z późn. zm.), zwanej również „Specustawą drogową”. Decyzja ZRID stanowi zakończenie planowania budowy drogi….